Makmum Di Saf Ke-1 (Karya Irwan Abu Bakar)

Malayaku Kekasihku (Karya Ahkarim)

xxx

TAMAT.